ΓΛΩΣΣΟΛΑΛΙΑ

 
Μια μελέτη μέσα από τον Λόγο του Θεού για το σημείο της γλωσσολαλιάς .
Είναι φανερό μέσα από τον Λόγο του Θεού (πράξεις 2:4,2:33,10:46, 19:6) ότι 
το σημείο της βάφτισης εν Πνεύματι Αγίω είναι η γλωσσολαλιά.
Γιατί όμως να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο; Δεν αρκεί η σωτηρία που λαμβάνουν
οι πιστοί με την αναγέννησή τους δια του Λόγου του Θεού; 
Ο Κύριος πριν αναληφθεί στον ουρανό έδωσε παραγγελία (εντολή) στους 
μαθητές του να περιμένουν την επαγγελία του Πατρός,  την δύναμη εξ'ύψους 
Και αφού λάβουν την δύναμη αυτή τότε θα γίνουν ικανοί να είναι εις αυτόν 
μάρτυρες και στην Ιερουσαλήμ και έως εσχάτου της Γης. 
Το Πνεύμα το Άγιο  ο Παράκλητος, το τρίτο πρόσωπο της  Αγίας Τριάδος
το δίνει  ο Θεός  σε αυτούς που πιστεύουν,  το εκζητούν και πειθαρχούν 
στον Λόγο του Θεού. Είναι λοιπόν εντολή του Κυρίου Ιησού Χριστού, 
απαραίτητη προϋπόθεση και επαγγελία του Πατρός η βάφτιση με Πνεύμα 
Άγιο των πιστών,  για να μένει  μεθ'υμών εις τον Αιώνα. 
" Ιωα 16:7 Εγώ όμως την αλήθειαν σας λέγω· συμφέρει εις εσάς να
απέλθω εγώ. Διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς
εσάς· αλλ' αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς· "
Το σημείο των γλωσσών δίνεται προς τους απίστους, όπως έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής,
 όπου τα έθνη άκουγαν στις γλώσσες τους τα μεγαλεία του Θεού. 
Δίνεται επίσης προς την οικοδομή της εκκλησίας του Χριστού όταν συνοδεύεται
από το χάρισμα της διερμηνείας γλωσσών. (Ά Κορινθίους 14:5) 
Τα δυο αυτά χαρακτηριστικά έχουν εξωτερική έκφραση. Όμως οι γλώσσες δίδονται 
και προς την οικοδομή αυτού που τις λαλεί κατ'ιδίαν (το Πνεύμα ικετεύει υπέρ ημών 
δια στεναγμών αλαλήτων) αλλά και προς προσευχή υπέρ τρίτων. 
Πολλές φορές έχουμε ακούσει εμπειρίες αδερφών όπου το Πνεύμα  προσευχόταν
υπέρ τρίτων χωρίς να γνωρίζει ο προσευχόμενος τον λόγο ή την ανάγκη. Από την 
έκβαση όμως έγινε φανερό ότι ο Κύριος μας διεγείρει να προσευχόμαστε και για 
καταστάσεις που αγνοούμε.
Άρα οι γλώσσες είναι απαραίτητες στην εκκλησία του Θεού καθώς είναι ο τρόπος 
που λαμβάνει οικοδομή ο πιστός αλλά και η εκκλησία του Χριστού σε συνεργασία 
με το Πνεύμα του Υιού Του Θεού και παράλληλα με όλα τα χαρίσματα , διακονίες
αλλά και ενεργήματα που ενεργεί το ένα και το αυτό Πνεύμα. 
Ευχαριστούμε τον Θεό μας που μας δίνει την δυνατότητα δια του Ιησού Χριστού με
το Πνεύμα το Άγιο να έχουμε κοινωνία με Αυτόν που μας αγάπησε και αγαπάει η ψυχή μας. 
Η προσευχή δεν είναι μονόλογος αλλά διάλογος όταν γίνεται εν Πνεύματι Αγίω και φανερή
είναι η επιθυμία του Θεού να έχουμε συνέχεια διάλογο και κοινωνία μαζί του όταν μας
δίνει την εντολή " αδιαλείπτως προσεύχεστε". Ο Θεός μας διεκδικεί και μας θέλει κατά πάντα
δικούς του όταν λέγει "προς φθόνον επιποθεί το Πνεύμα το οποίο κατώκησεν εν ημίν"