Πνεύμα Άγιο

Πιστεύουμε... στο βάπτισμα στο Αγιο Πνεύμα που δίδεται εις τους πιστεύοντας