Δεύτερη Έλευση

Πιστεύουμε ... στην μακάρια ελπίδα–υπόσχεση ότι ο Ιησούς όπως αναλήφθηκε, θα επιστρέψει στην γη - Δευτέρα Ελευση - "κρίναι ζώντας και νεκρούς".

Πνεύμα Άγιο

Πιστεύουμε... στο βάπτισμα στο Αγιο Πνεύμα που δίδεται εις τους πιστεύοντας

Αμαρτία

Πιστεύουμε... ότι ο ανθρωπος καθ' ομοίωση και εικόνα Θεού πλασμένος, αμάρτησε με την παρακοή του – εισάγοντας την αμαρτία και κατ' επέκταση το θάνατο στον κόσμο.

Ένας Θεός

Πιστεύουμε... Υπάρχει μόνο ένας αληθινός Θεός: (Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Αγιο, Τριάδα ομοούσιος και αχώριστος).

Θεία Κοινωνία

Εκτελούμε ... τα δύο βασικά διαταγμάτα του Ιησού Χριστού:(1) Βάπτιση στο νερό, αφού κάποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστό και (2) Θεία κοινωνία

Σωτηρία

Πιστεύουμε... Κάθε άνθρωπος μπορεί να αποκαταστήσει την σχέση του με τον Θεό μέσα από την Σωτηρία (αναγέννηση) που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός δια της πίστεως σε Αυτόν.

Θεότητα του Χριστού

Πιστεύουμε... Στην Θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την ενανθρώπισή του.

Αγία Γραφή

Πιστεύουμε... Η Αγία Γραφή είναι Θεόπνευστη και φανερώνει το σωτήριο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο.